BALIKESİR BAROSU

Balıkesir Bar Association

 

13-14 EKİM 2018 TARİHLERİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİMLERE İLİŞKİN KANUN MADDELERİ VE YÖNETMELİK MADDELERİ AŞAĞIDADIR ÖNEMLE DUYURULUR

 

Madde 90 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.) Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az beş yıl kıdemli olan avukatlar arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan barolarda beş yıllık kıdem şartı aranmaz. Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilecek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezalariyle tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kurulu Üyesi seçilemezler. (Ek cümle: 2/5/2001 - 4667/53

75 Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 32/son, 39/3. maddelerine bakınız. Avukatlık Kanunu 35 md.) 77 nci madde hükmüne dayanılarak görevine son verilenler, yapılacak ilk genel kurulda baro organlarına aday olamazlar. (Üçüncü fıkra Mülga: 8/5/1984 - 3003/9 md.) Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy puslasına seçilecek asıl üye tamsayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz. Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan baş- lanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse, adayların yaşlısı sırada önalır. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra gözönünde tutularak Kurulda göreve çağırılır. Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

 

 

 

AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Madde 52 — Üye sayısı 400’ü aşan barolarda görüşmeler Cumartesi gü- nü sonuçlandırılır. Oy verme işlemi Pazar günü saat 9.00’da başlar saat 17.00’de sona erer. Üye sayısı 400’den az (400 dahil) olan barolarda görüşmeler ve seçimler aynı gün yapılabilir. Gündemdeki konuların görüşülmesinden sonra seçim süresinin başlangıç ve bitiş saatini seçim sandık kurulu belirler.

Adayların Tespiti

Madde 53 — Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık kuruluna ayrı ayrı veya liste halinde verilir. (Mülga ikinci fıkra:RG-27/6/2009-27271)136

Oy Pusulaları

Madde 54 — Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının mühürlü olması gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılmış olabilir. Oy pusulasında yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.

Oy Verme

Madde 55 — Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim sandık kurulu, oy vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Oy Vermenin Bitimi ve Sayım

Madde 56 — Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy verme süresinin dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve açık sayım yapılır.

a) Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır.

b) Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele alınarak açılmadan yok edilir.

c) Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sıralanır. Birden fazla oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz.

d) Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası geçersizdir.

e) Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

f) Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla tespit ve ilan olunur. Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır. Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir. Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Altıncı Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birliği için de kıyasen uygulanır.

 
BURADASINIZ : ANA SAYFA BARO GÜNCEL GENEL KURUL VE SEÇİMLERE İLİŞKİN KANUN MADDELERİ VE YÖNETMELİK MADDELERİ