BALIKESİR BAROSU STAJ EĞİTİM YÖNERGESİ – STAJ TEZ YÖNERGESİ

  1. Balıkesir Barosu Staj Eğitim merkezi Kurulunun Yönergesinin 12 maddesinde belirtilen “bireysel yada grup çalışması yapılması” ifadesinden hareketle, stajyer avukatlarca bireysel ya da grup şeklinde staj bitim tezi hazırlanır, avukat stajyerleri eğitim programına başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde hazırlayacakları tezin konusunu belirlerler ve durumu yazılı olarak Yürütme Kuruluna bildirirler. Tez konusunun SEM kurulunca uygun görülmemesi halinde SEM Kurulunun re’sen belirlediği konuda tez çalışması hazırlanır.
  2.  Staj bitim tezinin bir hukuksal meseleyi inceleyen özgün bir eser olmasına özen gösterilir. Staj bitim tezi, bilgisayar veya daktilo ile içindekiler ve kapak hariç en az yirmi sayfa olarak hazırlanır. Atıf yapılan eserlerin dipnotta gösterilmesi ve ayrıca kaynakça eklenmesi ve yararlanılan başkaca kaynakların belirtilmesi zorunludur.
  3. Hazırlanan staj bitim tezleri, tez sunumuna en çok bir ay kala Sem Kurulu’na teslim edilir. Sem Kurulu’nun kabul edeceği mazeretler dışında tezlerini süresinden sonra verilenlere geciktikleri süre kadar SEM Bitim Belgesi verilmez.
  4. Tezler, SEM Kurulunca ya da SEM Kurulu tarafından belirlenecek avukatlar tarafından incelenir ve aşağıdaki yöntemle değerlendirilir.

aBiçim(Kapak, içindekiler, dipnot, kaynakça ve sayfa düzeni)10 Puan
bKonunun Özgünlüğü/Yeterliliği20 Puan
cDil, Anlatım, Sunum20 Puan
dAraştırma, Kaynaklardan Yararlanma ve Atıf20 Puan
eİçeriğin Hukuksal Yetkinliği30 Puan

Toplam 60-70 puan alan tezler “Yeterli” , 71-85 puan alanlar “Başarılı” ,86-100 puan alanlar “ödüle layık” olarak kabul edilir. Ödüle layık birden fazla staj bitim tezi olması halinde sadece en yüksek puan alana ödül verilir. 59 ve daha altında puan alan tezler “başarısız” sayılır.

5.Başarısız bulunan staj bitim tezleri, erkli düzeltmelerin yapılması ya da yeni bir tez hazırlanması için tezi hazırlayanlara geri gönderilir. Stajyerlere, başarılı bir staj bitim tezi hazırlayıncaya kadar SEM Bitim Belgesi verilmez.

6.Bir başka eserden ya da tezden aktarıldığı veya başkası tarafından hazırlandığı tespit edilen tezin sahibinin stajının başka nedenler aranmaksızın altı ay süre ile uzatılması SEM Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’na önerilir.

7.Bu Yönerge, Balıkesir Barosu Staj Eğitim Kurulu Yönergesinin 12. maddesi uyarınca Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu’nun 12/01/2015 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

 

Önerilen konular için